1
Điện thoại: 0935270189
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN ĐOÀN
Mã số thuế: 1702197736
Ngành nghề chính: Bưu chính
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGUYỄN QUỐC ĐẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Bưu chính
  • Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa