1298
CTY CP CHÂU Á TIÊU ĐIỂM
– TIẾP THỊ TRỰC TIẾP (DIRECT MARKETING)
– XD & QUẢN LÝ DỮ LIỆU (DATA BASE MANAGEMENT)
– TƯ VẤN TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN (CALL CENTER SERVICES)
  • TIẾP THỊ – NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI