1661
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : AN GIANG
Điện thoại: (0296)3952774
CTY CP CHÍ CÔNG
CUNG CẤP MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỦY SẢN, LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI