337
CTY CP CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HCM
– QUẢN LÝ DUY TU, SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN & ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG CÁC CẦU KINH, CẦU PHÀ CỦA TP. THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ
– QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN CẦU VÀ PHÀ. TƯ VẤN XD (QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, ĐÁNH GIÁ SỰ CỐ)
– LẬP PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC.
  • CẦU ĐƯỜNG – THẦU, VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI