84
CTY CP TƯ VẤN AN THỊNH PHÁT
1. LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG;
2. LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG;
3. LẬP BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG;
4. LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG;
5. LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG;
6. LẬP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI;
7. XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  • MÔI TRƯỜNG – CÔNG TY & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI