1
CỬA HÀNG BÁNH NGỌT TIỆM BÁNH SÀI GÒN – 1927 PHẠM THẾ HIỂN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5610 : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành nghề kinh doanh:

– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ Chi tiết: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
– Ngành nghề chưa có mã: “Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện”

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI