2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 – CÔNG TY TNHH SA GROWTH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Đào tạo tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành, Dạy kỹ năng (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
+ Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: – tư vấn du học + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch vụ kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể) (không hoạt động tại trụ sở)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI