1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦM HƯƠNG HỒNG ÂN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

1079 : Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, đồ uống bổ dưỡng
– 1101: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
– 1102: Sản xuất rượu vang
+ Chi tiết: Sản xuất rượu các loại
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI