1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AMERICAN EYE CENTER VIETNAM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8620 : Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Ngành nghề kinh doanh:

– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã số HS 3307.90.50, 7015.10.00, 9001.30.00, 9001.40.00, 9001.50.00, 9003.11.00, 9003.19.00, 9003.90.00, 9004.10.00, 9004.90.10, 9004.90.50, 9004.90.90, 9018.50.00 theo quy định của pháp luật Việt Nam. (CPC: 622) Thực hiện quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, cở sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 3307.90.50, 7015.10.00, 9001.30.00, 9001.40.00, 9001.50.00, 9003.11.00, 9003.19.00, 9003.90.00, 9004.10.00, 9004.90.10, 9004.90.50, 9004.90.90, 9018.50.00 theo quy định của pháp luật Việt Nam. (CPC: 622; 6321) Doanh nghiệp chỉ được phân phối bán buôn, bán lẻ các hàng hóa nêu trên cho các khách hàng sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp.
– 8620: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
+ Chi tiết: Hoạt động phòng khám chuyên khoa mắt. (CPC: 9312)
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định về vốn đầu tư tối thiểu đối với Hoạt động của các bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa theo Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO đối với các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC: 9311, 9312).
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI