2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: – Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng;
– Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
– Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém;
– Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI