2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIẾU NGỌC
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành nghề kinh doanh:

– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Dịch vụ giữ xe

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI