1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY TNHH MTV SG FINTECH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6311 : Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6492: Hoạt động cấp tín dụng khác
+ Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều tra)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI