1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK AN AN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4632 : Bán buôn thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ -(không hoạt động tại trụ sở)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ -(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ -Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI