1
ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN PHÚ
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7020 : Hoạt động tư vấn quản lý

Ngành nghề kinh doanh:

– 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Sản xuất phần mềm
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI