418
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Điện thoại: (0262)3855016
DNTN CƠ KHÍ ĐỘC LẬP
SX , LẮP RÁP MÁY MÓC, KD HÀNG NGUYÊN LIỆU SX
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI