1
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NHỰA NGUYỄN VĂN ĐỨC
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

2220 : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Ngành nghề kinh doanh:

– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ Chi tiết: Sản xuất, gia công sản phẩm nhựa chính phẩm

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI