1
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH THẢO
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

1709 : Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 1709: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: sản xuất các loại ống giấy, côn giấy
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: kinh doanh ống giấy, côn giấy, lõi giấy phục vụ cho ngành dệt may, băng keo.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI