1
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Người đại diện: HOÀNG VĂN TIẾN
Mã số thuế: 6001632041
Ngành nghề chính: Chăn nuôi khác
HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HOÀNG GIA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Chăn nuôi khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ