1
Điện thoại: 0979004627
Người đại diện: Trần Thị Phượng
Mã số thuế: 2601046281
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 13/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ TƯƠNG LÀNG BỢ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu