3
Người đại diện: Nguyễn Kiến Phương
Mã số thuế: 6400424702
Ngày cấp: 03/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ BƠ NÚI LỬA KRÔNG NÔ