1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: LƯU VĂN TỈNH
Mã số thuế: 2802582701
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
HỢP TÁC XÃ ONG MẬT THÀNH KIM

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu