1
Người đại diện: Hồ Thị Thu
Mã số thuế: 3002182713
Ngày cấp: 22/06/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HTX DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN THU HÙNG