1
Người đại diện: BẾ HẢI LONG
Mã số thuế: 4800911337
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
PHÒNG NỘI VỤ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp