1
Người đại diện: Nguyễn Kim Nam
Mã số thuế: 2902062103
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác
Ngày cấp: 10/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác