1267
Ngành nghề : CHỨNG KHOÁN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38217713
Website: www.hsx.vn
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM (HOSE)
– TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT, GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.
– GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC THÀNH VIÊN GIAO DỊCH, CÁC TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.
– XỬ LÝ CÁC TRANH CHẤP PHÁT SINH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRÊN SỞ GIAO DỊCH THÔNG QUA CƠ CHẾ THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI.
– HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, THÔNG TIN, ĐÀO TẠO, TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC.
  • CHỨNG KHOÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI