1677
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: (0255)3822868
Email: skhdt@quangngai.gov.vn
Website: www.quangngai.gov.vn/sokhdt
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI