1
Người đại diện: Nguyễn Đình Tuấn
Mã số thuế: 5100467319-008
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 29/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐỒNG VĂN – XÃ SỦNG TRÁI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu