1
Tỉnh thành : GIA LAI
Người đại diện: Nguyễn Đăng Chính
Mã số thuế: 5901108833
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL -CCT CHƯ SÊ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu