1
Tỉnh thành : LÀO CAI
Người đại diện: Hoàng Hồng Quang
Mã số thuế: 5300762294
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL – CCT HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu