1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Người đại diện: BÙI XUÂN TẤN
Mã số thuế: 5100467598
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT YÊN MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu