1
Người đại diện: Ngô Bốn
Mã số thuế: 4001205663
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ -CT QUẢNG NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc