1
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Người đại diện: PHẠM NGỌC NGHĨA
Mã số thuế: 6200101133
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT THAN UYÊN