1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
Mã số thuế: 5100467326
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ – CCT ĐỒNG VĂN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu