1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Người đại diện: ABC
Mã số thuế: 5100467252
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN QUẢN BẠ