1
Tỉnh thành : THÁI BÌNH
Người đại diện: TRẦN XUÂN BIÊN
Mã số thuế: 1001178277
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT TIỀN HẢI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu