1
Người đại diện: VÕ ĐÔNG XUÂN
Mã số thuế: 1900648966
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CT BẠC LIÊU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu