1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: TRẦN THỊ YÊN
Mã số thuế: 0108568976
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT THƯỜNG TÍN