1
Người đại diện: TRẦN VĂN TÙNG
Mã số thuế: 1001179104
Ngành nghề chính: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ – CỤC THUẾ THÁI BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung