1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Người đại diện: NGUYỄN HỮU THÀNH
Mã số thuế: 5100467213
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT QUANG BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu