1760
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3597219
Website: www.pvc.vn
TCTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC) – CN
  • DẦU KHÍ – XÂY DỰNG NGOÀI KHƠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI