1
Điện thoại: 03203838836
Người đại diện: Đào Thị Hồng Lâm
Mã số thuế: 0801270343
Ngành nghề chính: Viễn thông
TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ PHƯỜNG QUANG TRUNG

Danh mục ngành nghề:

  • Viễn thông