1
Người đại diện: Trần Thị Quang
Mã số thuế: 3502426206
Ngày cấp: 05/06/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRẦN THỊ QUANG (HKD HOÀNG HỮU PHÁT)