1
Tỉnh thành : HÀ TĨNH
Người đại diện: LÊ THỊ NGỌC CHIẾN
Mã số thuế: 3002130874
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN VŨ QUANG