1
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TOÁN – KUMON D2
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8559 : Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: tổ chức các khóa học ngắn hạn về tiếng Anh và Toán theo phương pháp Kumon; Tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn để chuyển giao phương pháp Kumon (CPC 929)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI