1
Tỉnh thành : GIA LAI
Người đại diện: LƯU VĂN BIÊN
Mã số thuế: 5901115319
Ngành nghề chính: Hoạt động thể thao khác
Ngày cấp: 25/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM VĂN HOA, THÔNG TIN VA THÊ THAO HUYÊÊN IA GRAI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động thể thao khác