1194
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (CTIM)
– LÀ TRƯỜNG TRỰC THUỘC BQL KCN & KCX TP.HCM
– ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ: CÔNG NHÂN KỸ THUẬT, KỸ SƯ, CHUYÊN VIÊN…
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, HỌC VIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI