291
TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TP. HCM
-LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NGẮN HẠN.
-ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN.
-ĐH (4 NĂM) VÀ CĐ CHÍNH QUY TẬP TRUNG ( 3 NĂM).
-ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH, TIẾNG ANH, DU LỊCH.
-ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH, TIẾNG ANH, DU LỊCH.
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, HỌC VIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI