892
Tỉnh thành : BẮC KẠN
Điện thoại: (0209)3871351
TT NƯỚC SINH HOẠT & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN
  • NƯỚC – THẦU CẤP, THOÁT NƯỚC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI