1
Người đại diện: Vũ Hà Văn
Mã số thuế: 0108539485
Ngày cấp: 06/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VIỆN NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU LỚN