1023
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: (0225)3950060
XN CƠ KHÍ 1 – 5
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI